Všeobecné obchodní podmínky Autoškoly Radovi

Autoškola Radovi  poskytuje výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny „ B“ na základě živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly.

1. Dohoda o provedení výuky a výcviku k získání ŘO.

Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vzniká převzetím žádosti o řidičské oprávnění, která je řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo zákonným zástupcem a podepsáním  Dohody o provedení výuky a výcviku, na základě které je žadatel seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly. Smluvní vztah končí úspěšným složením závěrečné zkoušky, uplynutím zákonné lhůty pro splnění výuky, výcviku nebo zkoušek nebo předčasným ukončením.

2.Podmínky pro přijetí k výuce a výcviku.

Řádně vyplněná žádost o přijetí k výuce a výcviku. Dosažení stanoveného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Způsobilost k právním úkonům (svéprávnost žadatele). Zdravotní způsobilost žadatele k řízení motorových vozidel, která nesmí být ke dní podání žádosti starší než 3 měsíce. Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

3. Práva a povinnosti žadatele.

Žadatel musí mít 100% účast při hodinách výuky a výcviku, jejichž minimální rozsah je stanoven zákonem. Při výcviku musí mít u sebe průkaz žadatele o ŘO, doklad totožnosti, případně řidičský průkaz (pokud jej vlastní). K výuce a výcviku docházet včas a řádně připraven a vybaven, např. brýle. V prostorách výuky a ve výcvikovém vozidle dodržovat zákaz kouření. Po dobu výuky a výcviku nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a také se po dobu výuky a výcviku zdržet požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Manipulace s výcvikovým vozidlem je povolena pouze pod dohledem učitele a na jeho pokyn. Případnou neúčast při výuce a výcviku oznámit autoškole včas. Kurzovné a další předem domluvené nebo zákonem stanovené poplatky zaplatit včas dle platného ceníku. 

Využít možnosti náslechu, čili být ve výcvikovém vozidle jako pozorovatel s jiným žákem za volantem. Domluvit si v případě neúčasti na výcviku náhradní termín. Domluvit si v rámci zákonem stanovených lhůt přerušení výuky a výcviku. V případě potřeby požádat v průběhu kurzu o umožnění přestupu na jinou autoškolu a požadovat poměrné finanční vyrovnání.

4. Předčasné ukončení výuky a výcviku.

Předčasné ukončení výuky a výcviku je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o ukončení výuky a výcviku musí podat obě strany písemně. Na požádání žadatele vystaví autoškola do pěti pracovních dnů a po finančním vyrovnání doklad o absolvované výuce a výcviku. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku dojde k finančnímu vyrovnání a to, za odučené hodiny výuky (jedna hodina výuky v trvání 45 minut  – 200 Kč), výcviku (jedna jízda v trvání 90 minut – 800 Kč) a poplatek za předčasné ukončení kurzu ve výši 200 Kč. Ze strany autoškoly může být ukončena výuka a výcvik v případech, že se v průběhu kurzu zjistí skutečnost, že žadatel poskytl nepravdivé informace o splnění podmínek stanovených v článku 2, v průběhu výuky a výcviku hrubým způsobem a opakovaně porušuje pokyny učitele nebo se opakovaně dostaví k výuce nebo výcviku pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo se opakovaně nedostaví na hodiny výcviku bez včasné omluvy.

5. Ceny a jejich úhrada.

Ceny za výuku, výcvik a závěrečné zkoušky jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem. Kurzovné a ceny za další služby jsou stanoveny platným ceníkem. Při nástupu do kurzu je žadatel povinen zaplatit kurzovné v plné výši nebo složit zálohu minimálně ve výši 5.000,- Kč. Úhradu lze provést přímo u zápisu v hotovosti nebo převodem na účet autoškoly. Poslední splátka musí být zaplacená před ukončením kurzu. Poplatek za opakovanou zkoušku se platí jak autoškole tak M.Ú- Bílovec. dle platného ceníku (není zahrnuto v ceně kurzu). Poplatek za první závěrečnou zkoušku ve výši 700 Kč je (není zahrnut v ceně kurzu) placený M.Ú.Bílovec. V případě předčasného ukončení kurzu bude žadateli vyplaceno kurzovné ponížené o částku dle článku 4, popřípadě ponížené ještě o sankční poplatky dle článku 7.

6. Zkoušky z odborné způsobilosti.

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen nejpozději do 15. dnů od ukončení výcviku. Termín zkoušky přiděluje M.Ú. a to nejpozději do 15. dnů od podání žádosti. K opakované zkoušce může být žadatel přihlášen nejdříve po uplynutí 5. pracovních dnů.

7. Sankční poplatky.

Předčasné ukončení kurzu – 200 Kč. Nedostavení se na jízdu bez omluvy – 400 Kč. Nedostavení se na závěrečnou zkoušku bez omluvy minimálně 24 hodin před termínem – 400 Kč. 

Aktuality

 • Termíny zahájení výuky a výcviku

  26.6.2024

  Volné termíny zahájení výuky a výcviku sk. B:

  ŘÍJEN 2024

  LISTOPAD 2024

 • Řidičák od 17 let

  26.10.2023

  Od 01.01.2024 bude možno získat řidičské oprávnění již od 17 let. 

  Jaké jsou podmínky a více informací naleznete zde

Autoškola

Kontaktujte nás

Slezské náměstí 57/8, 743 01 Bílovec

Najdete nás